Strategická příprava na nové programové obdo- bí Interreg VI 2021-2027

V projektu bude zpracována společná strategie, která výrazně posílí a zintenzivní přeshraniční spolupráci a informovanost veřejnosti o aktivitách Euroregionu a přeshraničního programu stanovením vize a strategických cílů ve prospěch celého společného regionů.

Společná příprava obou partnerů na nové programové období 2021-2027 je velmi důležitá z hlediska realizace přeshraniční spolupráce. S tím souvisí příprava společných projektových záměrů a realizace Fondu malých projektů. Součástí projektu bude proto také evaluace projektu Společného fondu malých projektů Euroregionu
Krušnohoří/Erzgebirge od roku 2014-2022. Evaluace bude součástí společně vytvořené strategie, která si klade za cíl stanovit vize a strategické cíle, rozvojové pilíře a opatření, která by efektivně zintenzivnila a upevnila na základě
stanovených indikátorů, metodiky a akčního plánu přeshraniční spolupráci. K přeshraničním aktivitám bude patřit průzkum mezi členskou základnou euroregionu, mezi žáky a studenty, odbornými komisemi a partnery euroregionu. Následný sběr projektových námětů bude koordinován společným sekretariátem. Výsledky stra-
tegie budou prezentovány společně s informacemi o novém programovém období v rámci společných workshopů. Tímto bude docházet k zlepšení informovanosti veřejnosti o přeshraničním programu, propagaci činnosti euroregionu a rozvoji společného regionu. Vytvořená strategie s výsledky SFMP bude dostupná na webových
stránkách, včetně aktuálních informací o programu Interreg Českom - Sasko 2021-2027.Dotační období

01.04.2022 - 30.11.2022

Žadatel

Euroregion Krušnohoří

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.484,50 €, z toho bylo podpořeno 10.611,82 €.