Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 2023

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge předá v letošním roce jíž po třinácté Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Cena je určena osobnostem, které svoji angažovaností význámným způsobem přispěly k udržení a rozvoj tradic Euroregionu Krušnohoří  a mají významný podíl na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci. 

Návrhy s krátkým obdůvodněním doručíte na email: konečna(et)euroreg.cz.

Termín: 15.09.2023


Statut

STATUT CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE


Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

§1

Smysl a význam předávání Ceny

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšlena jako vyznamenání osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná listina.

§2

Postup volby nositele Ceny

1)      Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce občanům z území Euroregionu Krušnohoří.  Návrhy jsou předávány oběma předsedům euroregionu v písemné formě do 15. září. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.

2)      Návrhy jsou dle odstavce 1 následně postoupeny komisi pro kulturu a mládež, která předloží svá stanoviska oběma předsedům Euroregionu/Erzgebirge k předjednání volby nejpozději do 30. září téhož roku.

3)      Členové Rady a Představenstva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge volí nositele ceny a předsedové volbu odůvodní.

4)      Oba předsedové zdůvodní společný návrh na společném zasedání Rady a Představenstva, kde se v těchto grémiích  o návrhu rozhodne.

5)      Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

§3

Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně u příležitosti spolešného zasedání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci koncem roku slavnostním způsobem.

Ve slavnostním projevu budou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele ceny.

§4

Cena

Cena je jednou ročně vždy nově vytvořena jednou ročně v umělecké škole či v kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pracovní komise pro kulturu, mládež  a školy.

§5

Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev, atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§6

Veřejnost

Ocenění a zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny a vyzdviženy v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§7

Nabytí platnosti

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge.


Freiberg, 26.05.2020
Matthias Damm
Předseda Euroregionu Erzgebirge

 

Most, 22.05.2020
Vlastimil Vozka
VozkaPředseda Euroregionu Krušnohoří