Předchozí držitelé ceny

 • 2010: Constanze Ulbricht, Leiterin in kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises Baldauf in Marienberg

 • 2011: Libuše Pokorná, ehem. Direktorin des Regionalmuseums in Most

 • 2012: Jitka Gavdunová, Bürgermeisterin der Stadt Vejprty und Bernd Schlegel, ehem. Bürgermeister in Bärenstein

 • 2013: Beate Ebenhöh und František Bína, ehem. Geschäftsführer der Euroregion Krušnohoří/ Erzgebirge

 • 2014: Václav Hofmann, Direktor in Stadttheater Most

 • 2015: Helmut Schramm, Feuerwehrleiter in Annaberg-Buchholz und Jiří Prokeš, Feuerwehrleiter in Vejprty

 • 2016: Wolfram Liebing, Bürgermeister in Wolkenstein

 • 2017: Heinz Lohse aus Rechenberg-Bienemühle und Petr Fišer aus Český Jiřetín

 • 2018: Dietmar Bastian aus Annaberg-Buchholz und Gertruda Liptáková aus Teplice

 • 2019: Uwe Schulze, Denkmalpflege Weipert e.V. und Petr Červenka, Bürgermeister in Meziboří

 • 2020: Jiří Roth, ehem. Leiter der Fachgruppe Umwelt/Regionalplanung

 • 2021: Thomas Wittig und Vlastimil Vozka, ehemalige Oberbürgermeister von Marienberg und Most

 • 2023: JUDr. Marketa Meissnerová, Generální konzulka České republiky v Drážďanech a Dr. Claudia Eilenberger nadace Riesenburger Land


Statut

STATUT CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE


Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

§1

Smysl a význam předávání Ceny

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšlena jako vyznamenání osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná listina.

§2

Postup volby nositele Ceny

1)      Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce občanům z území Euroregionu Krušnohoří.  Návrhy jsou předávány oběma předsedům euroregionu v písemné formě do 15. září. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.

2)      Návrhy jsou dle odstavce 1 následně postoupeny komisi pro kulturu a mládež, která předloží svá stanoviska oběma předsedům Euroregionu/Erzgebirge k předjednání volby nejpozději do 30. září téhož roku.

3)      Členové Rady a Představenstva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge volí nositele ceny a předsedové volbu odůvodní.

4)      Oba předsedové zdůvodní společný návrh na společném zasedání Rady a Představenstva, kde se v těchto grémiích  o návrhu rozhodne.

5)      Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

§3

Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně u příležitosti spolešného zasedání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci koncem roku slavnostním způsobem.

Ve slavnostním projevu budou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele ceny.

§4

Cena

Cena je jednou ročně vždy nově vytvořena jednou ročně v umělecké škole či v kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pracovní komise pro kulturu, mládež  a školy.

§5

Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev, atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§6

Veřejnost

Ocenění a zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny a vyzdviženy v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§7

Nabytí platnosti

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge.

Freiberg, 26.05.2020
Matthias Damm
Předseda Euroregionu Erzgebirge

 

Most, 22.05.2020
Vlastimil Vozka
VozkaPředseda Euroregionu Krušnohoří