Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří-Erzgebirge

Fond malých projektů je klíčovou součástí programu Interreg Sasko-Čechy 2021-2027 a podporuje přeshraniční spolupráci mezi Saskem a Českou republikou. Cílem je podporovat regionální rozvoj financováním projektů, které zintenzivňují kulturní výměnu a zlepšují sociální soudržnost. Tyto projekty přispívají k posílení vzájemného porozumění a prohloubení evropské integrace.

Fond pokrývá až 80 % způsobilých nákladů projektu s maximální hranicí 20 000 eur na projekt. Celkové náklady nesmí přesáhnout 30 000 eur. 

Podporovány jsou různé akce, jako jsou vzdělávací a kulturní akce, sportovní setkání a odborné konference, které by měly mít jasný přeshraniční charakter.

Pro další informace a podání žádosti prosím navštivte webovou stránku našich kolegů z Euroregionu Krušnohoří.