Dědictví Hrabišiců

Projekt je zaměřen na dominanty obou měst, kterými jsou gotické hrady. V současné chvíli neexistuje žádná spolupráce odborníků ani laiků, kteří se o historii aktivně zajímají.

Díky projektu proběhne setkání odborníků z obou stran hranice. Na české straně vzniká publikace o rodu Hrabišičů a autoři projevili zájem o navázání spolupráce se svými přeshraničními kolegy. Projektjim toto setkání umožní. Odborníci a zájemci ohistorii na setkání přestaví svoji činnost v oblastizáchrany památek. Také bude uspořádána akcena zřícenině hradu pro veřejnost. Bude připra-ven program pro děti i dospělé – ukázky historic-kého šermu, dobových řemesel (akce se zúčast-ní i řemeslník z partnerského města). Bude zajiš-těna kyvadlová doprava, občerstvení formouopékání buřtů. V rámci akce budou do prostoruhradu osazeny dvojjazyčné informační cedule.Vzhledem k tomu, že se jedná o zříceninu, jenutné zakoupit zábrany pro vytyčení, kam ná-vštěvník nesmí. Dva dobové stánky budou k dis-pozici řemeslníkům. Díky informačním cedulímse zvýší i atraktivita hradu jako cíle turistů.Dotační období

01.05.2018 - 31.12.2018

Žadatel

Město Osek

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 11.104,76 €, z toho bylo podpořeno 9.439,04 €.