Agrární spolupráce

Dlouholetá spolupráce zemědělců, výměna zkušeností a vzájemná in- formovanost o problematice zemědělství v EU se prokračuje. Akce, které se plánují na se stanou tradicí a budou zřejmě pokračovat i po ukončení projektu.

Cílem projektu je společné působení na trvalý rozvoj společného venkovského prostoru, vycházející ze smlouvy o vzájemné přeshraniční spolupráci zemědělců z Euroregionu Krušnohoří a cílem je i další prohloubení dosavadní spolupráce zemědělců. Prohloubení této spolupráce bude dosaženo prostřednictvím odborných seminářů, workshopů, operačních porad, exkurzí, aktuálním předáváním informací a vydáváním informačního zpravodaje. Propagace zemědělské politiky, šetrné zemědělství se zohledňováním jeho vlivu nastav spodních vod a minimalizace eroze budou témata odborných workshopů a porad, jak se něvyslovili zemědělci na obou stranách. Na základě podnětů ze setkávání zemědělců a z odborné zemědělské komise euroregionu budou na setkáních, workshopech, exkurzích a poradách. Vrámci projektu probrána dále ještě další navržená témata, jako je agroturistika, zkušenosti sprodejem zemědělských výrobků ze dvora, živočišná výroba, zkušenosti s pěstováním obnovi-telných zdrojů a bioplynových stanic. Projekt by měl iniciovat i vzájemnou účast na výstavách a otevřených dveří zemědělských podniků. V oblasti živočišné výroby jsou připravena tématanových znalostí v chovu hospodářských zvířat a proti infekčních opatření. Projekt se chce zasadit o navázání spolupráce zemědělských vzdělávacích institucí v euroregionu a výzkumných ústavů. Proto budou jejich zástupci zváni na akce, kde se mohou další společné aktivity rozvinoutDotační období

10.05.2018 - 30.04.2019

Žadatel

Okresní agrární komora Most

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 8.901,55 €, z toho bylo podpořeno 7.566,31 €.