Kooperační program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 – Velké projekty


Česká republika a Svobodný stát Sasko poskytují podle pravidel stanovených v Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 a Společného realizačního dokumentu dotace na projekty zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce v těchto oblastech:

  1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

  2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

  3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku

  4. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání
    k účinné veřejné správě